Kolečko nadační fond

CDT Hradec Králové


Název: Centrum dětské traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí lékař: MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., tel.. +420 495 833 432, stálý kontakt tel. +420

724 049 975, e-mail: jindrich.preis@fnhk.cz

Sídlo: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Web: http://www.fnhk.cz/dch

Tel. ústředna:  +420 495 831 111


Spádová oblast – kraje Královéhradecký, Pardubický a Liberecký


Nadační fond Kolečko věnoval:

340.251,-          infuzní pumpy a perfuzory

174.893,-         pulzní oxymetrya resuscitační brašna

 334.110,-        monitory na operační sály ODCHT

39.192,-           zprovoznění monitorů na operačních sálech + multifunkční tiskárna


Charakteristika 

Hlavním cílem Centra dětské traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové (CDT) je zajištění komplexní péče o poraněné děti, od jednoduchých přes specificky dětská až po závažná a komplikovaná poranění, vyžadující spolupráci více oborů. Předpokladem pro tuto péči je vysoká erudice příslušných specialistů v péči o děti i zkušenosti školených dětských sester na jednotlivých pracovištích. Spádové území CDT tvoří kraje Hradecký, Pardubický a Liberecký. Jedním z dalších cílů CDT je co nejrychlejší (přímý) transport závažně poraněných dětí přímo z místa poranění (nehody) do CDT.

            V péči o poraněné děti CDT sdružuje všechny kliniky, oddělení a další pracoviště fakultní nemocnice a koordinuje jejich spolupráci a komplexnost péče. Základním pracovištěm CDT je Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FNHK, které hospitalizuje kolem 2/3 všech poraněných dětí s poraněními kostí a kloubů, měkkých tkání, břicha a s popáleninami. Na zajištění péče o poraněné děti se významně podílejí Neurochirurgická klinika FNHK a Dětská klinika FNHK. Poraněné děti se selhávajícími životními funkcemi jsou léčeny na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. Péče o ostatní poraněné děti je poskytována na jednotlivých klinikách v rámci oborové specifikace a podle potřeb dítěte.

            Ve své činnosti CDT také úzce spolupracuje s ostatními centry dětské traumatologie v ČR i dalšími superspecializovanými pracovišti jiných oborů k zajištění optimální péče pro každého konkrétního pacienta. Péče zejména o pacienty v adolescentním věku je poskytována v součinnosti s traumacentrem pro dospělé.

            CDT se dále podílí na preventivních aktivitách, zejména ve spolupráci s NF Kolečko.

            Svoje výsledky CDT publikuje na celostátních i mezinárodních akcích se zaměřením především na dětskou chirurgii, traumatologii i další obory.